Kasım 29 15:17

HER DAİM ALLAH!.. (CC)

HER DAİM ALLAH!.. (CC)

Ahed ma’budum

Samed maksudum

Rahmet matlubum

Hünkârım1 Allah

Efkârım Allah…

 

Evde seferde

Gece seherde

Her an her yerde

Ezkârım2 Allah

Efkârım3 Allah…

 

Aşkım esrarım

Arzum ısrarım

Oldum ensarın4

Hep kârım Allah

Efkârım Allah…

 

Tüm kâinatta

Hem tabiatta

Türlü san’atta

Ezhârım5 Allah

Efkârım Allah...

 

Kutlu davamdır

Mutlu sevdamdır

Daim duamdır

Ezkârım Allah

Efkârım Allah…

 

En Hak nizamım

Hesap mizanım

Salat ezanım

Envârım6 Allah

Efkârım Allah…

 

Yer gökte “BİR”im

Muhammed “PİR”im

Şahım ve “MİR”im7

Ezkârım Allah

Efkârım Allah…

 

Nefsle harb eder

Etme derbeder8

Ahmet Akgül der

Kesme rüzgârım

Hünkârım Allah

Efkârım Allah…

 

1- Hünkâr: Tek ve gerçek Sultan.

2- Ezkâr: Zikirler, övgüler.

3- Efkâr: Fikirler, dertler ve düşünceler.

4- Ensar: Yardımcılar- “Ey iman edenler, Allah’ın yardımcıları olun!..” (Saff Suresi: 14)

5- Ezhâr: Zuhur eden tecelliler, güller ve çiçekler.

6- Envâr: Nurlar, manevi zuhurlar.

7- Mir: En büyük BEY, en yetkin ve gerçek devlet reisi.

8- Derbeder: Perişan edilmiş, yenilmiş.

Yorum Yaz