Mayıs 25 01:54

İMAN ŞUURU ve İRFAN HUZURU (Şiir)

İMAN ŞUURU ve İRFAN HUZURU (Şiir)

Nur-i Ahed1 olmuş, suret-i Ahmet2

Muhammed'de meşhur, siret-i Rahmet3

      

O nur-i mücessem4, Ruhi Rabbani5

Suret-i insanda, sırrı Rahmani…

      

Tecelli sırrıyla, temsil zuhuru

Hikmet ikliminde, Tevhid huzuru…

      

Göklerin ve yerin, nurudur Allah6

Nur cevhere7 döndü, buldu inşirah8

    

Halife-i ruy-i, zemin9; Necmidir10

Rauf Rahim11 ve el, Emin; Necmidir…

    

Atom molekül hücre, hayatı ören

Her dilde diyen kim, her gözde gören…

      

Bin bir ismi, milyar resmi farika12

Tabiat kâinat, eseri harika…

    

Dünya hülya rü’ya, yaratan aynı

Açıp aydınlatan, karartan aynı…

    

Zerreden kürreye13, hesap hendese14

Hep O’nu anlatır, mektep medrese…

    

Gel gafletten uyan, daima fikr et

Yalvar yaklaş O’na, şuurla zikr et…

      

Dünya semasına, nüzul eden Zât15

Ten kabrimden16 kurtar, Sen eyle azat17

      

”Ve hüve meaküm, eyne ma-küntüm”18

Gadaba uğramak, büyük ürküntüm…

        

      

1- Nur-i Ahed: Bir olan Allah’ın nuru.

2- Suret-i Ahmed: Hz. Peygamberimizin yüzünde ve görünüşünde yansıyan İlahi Nurun zuhuru.

3- Siret-i Rahmet: Rahmet hali, merhamet timsali, içyüzü ve manevi özelliği.

4- Nur-i mücessem: Nurun cisimlenmiş hali.

5- Ruhi Rabbani: Rabbani ruh. İnsanın özünü oluşturan İlahi sır nefesi...

“Sonra onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona (insana Kendi) ruhundan üfledi. Sizin için de kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz? Ne nankör insanlarsınız!”(Secde: 9. Ayet)

6- “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali (bir örneği), içinde (parlak ışıklı) fitil bulunan bir lamba benzeridir; (o) lamba da bir sırça (cam fanus-ampul)içerisindedir; (o) sırça (ampul ise), sanki incimsi bir yıldızdır ki; (içindeki parlak ışık) doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından tutuşturulmuş (gibidir; bu öyle bir ağaç ve nurani bir kaynaktır ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Açıkça elektrik enerjisine benzetilmektedir. Bu,) Nur üstüne nur (aydınlık, kolaylık ve huzur demektir). Allah, kimi dilerse onu Kendi nuruna (hidayet ve hikmet yoluna) yöneltip-iletir. Allah insanlar için(işte böyle) örnekler verir. Allah, her şeyi Bilendir. [Not: Bu ayet; kâinatın ve bütün varlıkların, İlahi Nurun farklı tecellilerinden ve atomik enerjinin değişik dalga boyutu tezahürlerinden yaratıldığına işaret etmektedir.] (Nur: 35. Ayet)

7- Cevher: Maddenin ve elementlerin özü, mayası.

8- İnşirah: Açılma, açığa çıkma, ferahlık.

9- Halife-i Ruy-i Zemin: Bütün yeryüzünün hâkimi, halifesi, lideri: (Zillüllahi Ruy-i Zemin: Allah’ın yeryüzündeki gölgesi.)

10: Necmiy: Çıkıp zuhur eden Din yıldızı.

“Çıkıp zuhur ettiği zaman Necm’e yemin olsun ki; [Not: Necm: Bir konuyla ilgili inen toplu Kur’an ayetleri faslına; veya, yaratılış ve imtihan gayelerini açıklamak üzere çıkıp zuhur eden “Din Yıldızına” denir. “İzâ hevâ” kelimelerine “Battığı zaman” yerine; “Doğup aydınlattığı zaman” manası daha uygun düşmektedir. Burada zikredilen Necm; Hz. Peygamber Efendimizin zuhuruna ve tarihi medeniyet-Mehdiyet inkılabına da işaret olabilir.]” (Necm: 1. Ayet)

11- Rauf ve Rahim: Mü’min ümmetine çok şefkatli ve merhametli olan Hz. Peygamber Efendimiz.

“Andolsun ki size kendi içinizden; sıkıntıya düşmeniz (ve zorluk çekmeniz) O'nun gücüne gidip, izzeti nefsine dokunan, size pek düşkün, mü'minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir Elçi gelmiştir.” (Tevbe: 128. Ayet)

12- Farika: Farkını ve yüksek vasfını ortaya koyan, başkalarından ayıran.

13- Zerreden Kürreye: Atomlardan Galaksi topluluklarına.

14- Hendese: Yüksek mühendislik ilimleri, yüksek geometri bilimleri ve çizimleri.

15- “Beraat gecesinde, Cenab-ı Hak dünya semasına nüzul edip, kullarına şöyle seslenir: Yok mu mağfiret dilenen, onu affedeyim… Yok mu ihtiyacını arz eden, onu nimetlerime gark edeyim… Yok mu, felaket ve musibetlerden kurtulmak isteyen, ki onu sıhhat ve huzura eriştireyim…” (Hadis-i Şerif)

16- Ten kabri: İnsan ruhunu barındıran ve kabir misali sıkıştıran vücut… Ruhlarımız beden zindanımızda bir nevi hapistir…

17- Azat etmek: Hürriyete kavuşturmak, Ruhu nefsin elinden kurtarmak.

18- Hadid Suresi 4. Ayet ortası: “Nerede olursanız olun, O (Allah) sizinle beraberdir!”

 

Yorum Yaz