Eylül 25 10:36

MESİH BEKLENTİSİNİN İSTİSMARI VE KONUYA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

MESİH BEKLENTİSİNİN İSTİSMARI  VE  KONUYA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

EHL-İ KİTAP VE MESİH BEKLENTİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

 

Ehl-i Kitap: Lûgat manası, Allah’ın gönderdiği kitaplara onları değiştirip bozarak inanan... Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan Kitaplara tahrif ve tağyir edilmiş olarak uyan... Hakiki Hristiyanlık veya Musevilikten uzaklaşmış bulunan demektir.

 

Istılahi, yani ilmi ve icmai anlamı ise: Allah’ın gönderdiği, Tevrat, İncil ve Kur’an’ın asıllarıyla değil, bunların yorumlarıyla ve yozlaştırılmış durumlarıyla meşgul ve meşhur olan kimselerdir. Yani orijinalleri zaten bulunmayan, Tevrat ve İncil’in, insan eseri olan mevcut bâtıl ve bozuk şekilleriyle oyalananlar “Ehl-i Kitap” sayıldığı gibi, Kur’an’ın çeşitli zamanlarda yazılmış tefsir ve te’villeriyle uğraşıp avunan, ama Kur’an’ın aslına dönmeye ve mesajını öğrenip amel etmeye yanaşmayan Müslümanlar da, Ehl-i Kitap kavramı içindedir.

 

“Mesih” ise, Hz. İsa (AS)’ın ismi olup; bir şeyin üzerinde el sürüp gezdirmek, meshetmek; ve bir nesnedeki veya kimsedeki, sonradan musallat olmuş kötülükleri silmek ve gidermek anlamına gelir. El sürdüğü ve meshettiği hastalardaki arızaları Allah’ın izniyle iyileştirdiği için Hz. İsa’ya Mesih dendiği rivayet edilir. Ahir zamanda Yahudiler içinden çıkacak ve Hristiyanlığı da bozup yozlaştıracak ve bütün dünyada haksızlık ve ahlâksızlığı yaygınlaştıracak yalancı ve fesatçı şahsiyet ve zihniyete de “Mesih-i Deccal” denmiştir.

 

Bediüzzaman Hz.leri: Sapkın Yahudi Hahamlarının Hz. Musa’nın şeriatındaki bazı ağır teklifleri kaldırıp, şarap gibi nefsin iştahını kabartan şeyleri caiz kıldığı gibi, Büyük Deccal’in de, şeytanın azdırmasıyla, mevcut Hristiyanlık inanç ve istikametini dejenere edip, tüm ahlâki ve ailevi bağları bozacağından ona Mesih-i Deccal dendiğini, ve İslam Deccali olan Süfyan’ın da, Şeriat-ı Muhammediye’nin hükümlerini gereksiz ve geçersiz gösterip, iman ve ibadet etmenin yeterli olacağını söyleyip, halkı ifsat edeceğini bildirmektedir.[1] Hatta; “nakşı silinmiş eski para, çok gezen ve reklam edilen adam, sadece dünyevi amaçlar edinen, ahireti düşünmeyen nâdan” anlamlarına gelen bu İslam Deccalı için Elmalılı Hamdi Yazır:

 

“Varit olan hadisi şeriflerde, Deccal: bir yalancı ve halkı aldatıcı ve çok maharetli bir sahtekârdır ki, -aslında kâfirlere yanaştığı ve anlaştığı her halinden belli olduğu halde- birtakım hizmet ve hareketleri, harika işlermiş gibi gösterip, hâşâ Peygamberin bile üstünde manevi bir yetkisi ve etkisi olduğu vehmedilir.” demektir.

 

Aynı zamanda; Hristiyanlıkla Müslümanlığı birleştirmek ve barıştırmak rolüyle, Hz. İsa’ya özeneceğini de söylemektedir.[2]

 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Yorum Yaz