Nisan 25 14:08

MİLLİ ÇÖZÜM, HİDAYETTİR! (ŞİİR)

MİLLİ ÇÖZÜM, HİDAYETTİR! (ŞİİR)

Milli Çözüm hayal, değil hikmettir

Aynı hakikattir, sanma farazi1

Kur’ani ilhamdır, kutlu himmettir

Şifa kaynağıdır, olmaz marazi2

        

Başımızı Hak sev-daya salmışız

Şükür rahmet derya-sına dalmışız

Akıl ilim vicdan, ölçü almışız

Kur’an’dan mükemmel, yoktur terazi…

      

Biz iman etmişiz, sanmayın güman3

Hakke’l-yakin tatmin, sağlam argüman4

Meal-i Kerim’i, Hakka tercüman

Hayran kalır gelse, Fahrüddin Razi5

      

Boş laf dedikodu, karnımız toktur

Milli Çözüm şiir-leri bir oktur

Hedefinden şaşmaz, hikmeti çoktur

Okusa mest olur, Sadi Şirazi6

      

İbadet hizmeti, angarya saymaz

Fırsatçılık yapmaz, fesada kaymaz

Mert ve metin mü’min, davadan caymaz

Hem zoru görünce, olmaz arazi7

        

Doğrudur sözleri, temizdir özler

Mevlâ’ya sığınmış, zaferi gözler

Gayesi ahiret, cenneti özler

Hak rızadan gayrı, yoktur garazi8

      

“Râbitû!..”9 emrine, uymuş nöbette

Ekmek peynir zeytin, azık sepette

Kudret hikmet görür, her bir sebepte

Çün iman bütündür, olmaz birazi…

    

Hak davadan kaçıp, dünyaya hücum

Fasıkın tüm derdi, makam lahmacun

“Ve tercûne minallah, mâ lâ yercûn…”10

Zalimden hainden, yok ihtirazi11

      

Hak bâtılı ayır, katan sevilmez

Seherde secde et, yatan sevilmez

“Lâ uhibbül afilin…”12, batan sevilmez

Bâkiy13 gerek; dünya, yeter birazi…

            

Cihat ve tebliğden, kısmet ararsan

Gel Milli Çözüm’e, kıymet ararsan

Katıl has ekibe, hizmet ararsan

Münafıkı çeken, tek paparazi14

        

1- Farazi: Varsayım, gerçekle alâkası olmayan.

2- Marazi: Hastalıkla ilgili.

3- Güman: Tahmini sayılan, tam emin olunmayan, belgesi bulunmayan…

4- Argüman: İnandırıcı, ispatlayıcı belge.

5- Fahrüddin Razi: (1150-1210) Büyük İslam âlimi, fizikçi ve müfessir. (Mefatihül Ğayb eserinin sahibi.)

6- Sadi-i Şirazi: Meşhur İranlı İslam şairi ve mütefekkiri (1218-1258). Moğollar tarafından şehit edilmiştir.

7- Arazi olmak: Görev ve sorumluluktan kaçmak, kaytarıp sıvışmak.

8- Garaz: Kasıt, kötü amaç, ön yargı.

9- “Ey iman edenler! (Din ve dava uğrundaki zorluklara, hayatın ve cihadın sıkıntılarına) Sabredin ve sabır üzerinde yarışın, (Allah’la, peygamberlerle, cihad emirinizle, Hakk yoldaki cemaatinizle) irtibatınızı koparmayın, kararlı ve sebatlı davranın (ve nöbet ve hizmet yerlerinizi terk edip ayrılmayın. Bu emirlere karşı gelmek hususunda) Allah’tan korkun. (Bu sayede) Umulur ki kurtuluşa ve başarıya (felaha) ulaşırsınız!..” (Âl-i İmrân Suresi: 200)

10- “(Münafıklar ve inkârcılar İslam’ın hâkimiyeti ve ahiret nimetleri hususunda) Hiçbir umut taşımadıkları ve vicdani huzur ve onurdan mahrum kaldıkları halde, siz ey mücahit mü’minler, Allah’tan zafer, galibiyet, cennet ve rü’yet gibi faziletler ummanın huzurunu yaşamaktasınız.” (Nisa Suresi: 104)

11- İhtiraz: Korkup çekinme, usanıp vazgeçme.

12- “(Hz. İbrahim:) ‘Ben batıp bitecek, elimden kayıp gidecek olan, fani ve geçici şeyleri sevmeye ve gönül vermeye layık bulmuyorum. Çünkü Bâkiy olanı ve ebedi hayatı istiyorum.’” (En’am Suresi: 76)

13- Bâkiy: Ölümsüz olan, varlığı asla sonlanmayan Allah (CC)… Sonsuz ve kusursuz ahiret hayatı.

14- Paparazi: Meşhur insanların fotoğraflarını çeken muhabirler.

 

Yorum Yaz