Kasım 29 14:48

TAKDİRİN TAKSİMİN BAŞIM ÜSTÜNE

TAKDİRİN TAKSİMİN BAŞIM ÜSTÜNE

Hidayet yolunda, yoruldum ise

Ya Rabbi taltifin1, başım üstüne…

Hatam uyarılıp, soruldum ise

Cezalar Kur’an’dan, şaşım üstüne

İlahi te’dibin2, başım üstüne…

 

Helâl-haram kılan, Kur’an ve Dindir

Münkir mücrim çarpan, Senin Ra’dindir3

Bize zafer cennet, kutlu va’dindir

Gayrı hükümran yok, Arş’ın üstüne

İraden tedbirin, başım üstüne…

 

Bir zamanlar gaflet, köşke kuruldum

Dolandım bulandım, şükür duruldum

Tevhid tecellinle, aşka vuruldum

Rahmet buyurdun göz, yaşım üstüne

Ya Rabbi ta’limin4, başım üstüne…

 

Haddime mi düşer, isyan itiraz

Vesvese ve şüphe, manevi maraz

Süper zalim güçler, bulur inkiraz5

Bekletsen de yetmiş, yaşım üstüne

İlahi takdirin, başım üstüne…

 

Seherde aşkınla, uykum böleyim

Çün Yüce Mevlâ’ya, kulum köleyim

Nasip eyle ey Dost, şehid öleyim

Hainler gelmesin, naşım6 üstüne

Ya Rabbi tasnifin7, başım üstüne…

 

Mü’minin hedefi, zorlu bayırdır8

Merkebin hevesi, arpa çayırdır

Emrin de nehyin de, hikmet hayırdır

Haram karışmasın, aşım üstüne

İlahi taksimin, başım üstüne…

 

Her emrin yerinde, hükmün adildir

Kur’an felah kulpu, Rasül kandildir

Hâlâ anlamayan, ahmak safdildir

Mahcubyet düşmesin, kaşım üstüne

Sultanım teklifin9, başım üstüne…

 

Gaflet ve gururla, nefsim azdırma

Namertlikle halka, kuyu kazdırma

Ne olur bir daha, şiir yazdırma

Allah’ım İstiklal, marşım üstüne

Ya Rabbi tanzimin, başım üstüne…

 

İster hoşlanmasın, hasit10 gafiller

Şiirim anlamasın, basit cahiller

Bir yorum yazmasın, tenbel bahiller11

Melekler okusun, tarzım üstüne

Ya Rabbi takdirin, başım üstüne…

 

Yularım bırakmaz, dest-i rahmetin12

Binbir hikmeti var, türlü zahmetin

Yegâne ümidi, budur Ahmet’in

Şehit yazsın mezar, taşım üstüne

Ezeli tayinin, başım üstüne

 

 

1- Taltif: İltifat, ödüllendirme.

2- Te’dip: Edeplendirme, haddini bildirme.

3- Ra’d: Ardından şimşek çakan şiddetli gök gürültüsü.

4- Ta’lim: Öğretme, talimat verme.

5- İnkiraz: Yıkılma, son bulup yok olma.

6- Naaş: Cenaze, ölmüş kişinin cansız bedeni.

7- Tasnif: Sınıflandırma; ayarına ve değerine göre seçip ayırma.

8- Bayır: Dağ yamacı, yokuş.

9- Teklif: Görev emirleri, sorumluluk gerekleri.

10- Hasit: Kıskanç, hasetçi ve hain.

11- Bahil: Cimri, hayra isteksiz.

12- Dest-i rahmet: Allah’ın rahmet ve inayet eli.

Yorum Yaz