Temmuz 19 02:22

TEMENNİ VE TESELLİ

TEMENNİ VE TESELLİ

Ol mahşerde rezil, olmak yerine

Dağ başında kuru, gevenolaydım…

Vuslatından mahrum, kalmak yerine

Kapısı önünde, çövenolaydım…

        

Hediye sahibi, Dostu unutan

Kargocuyu öpen, gafletten utan

Zatına halife, makamda tutan

Hakkı; her şeyden çok, seven olaydım…

          

Çağırıp yalvarıp, dua zikirle

Hep Allah’ı düşün, aklu fikirle

Sonsuz nimetine, hamdü şükürle

Her daim Rabbimi, öven olaydım…

        

Mevlâ karşısında, nedir kuvvetin

Mazluma sahip ol, zalime metin

Orda cehenneme, girmek çok çetin

Burda pişman; dizin, döven olaydım…

        

Şeytana şakirtlik3, Bâtılda zirve

Şeref Hak davada, velev ki zerre

Fasıklar içinde, liderden ise

Sadıklar içinde, ehven4 olaydım…

        

Dünyalık mal makam, fani iğreti5

Herkesin şerefi, dinî gayreti

Mahşerde âlemin, artar hayreti

Zalime haine, söven olaydım…

        

Siyonist güdümlü, kiralık adam

Kaç paradır milyar, liralık adam

Biden kapısında, sıralık adam

Olmaktansa keçe, dövenolaydım

        

Kur’an meal okyan, canlara selam

En şaşmaz ölçüdür, İlahi Kelam

Bilerek gerçeği, çarpıtan Bel’am

İçtihat hatamı, sehven7 yapaydım…

        

        

1- Geven: Dağlık ve kurak bölgelerde yetişen, hayvan yemi ve yakacak olarak istifade edilen dikensi bitki.

2- Çöven: Karanfilgillerden olup tahin yapımında kullanılan bir çiçek türü.

3- Şakirt: Çırak, öğrenci.

4- Ehven: En düşük, en sıradan.

5- İğreti: Geçici ve değersiz, sahte ve suni uydurma ve yakışıksız.

6- Keçe dövmek: Yer sergisi ve çoban kabanı yapılmak üzere, koyun yününün dövülüp sertleştirilerek oluşturulması için zorlu ve zahmetli sanat.

7- Sehven: Unutarak, yanılarak, hata sonucu.

Yorum Yaz